هفته پژوهش و فناوری- دانشکده ها- برنامه های هفته پژوهش
برنامه های هفته پژوهش۱۴۰۲-دانشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/13 | 
 
 
معاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری   معاونت پژوهش و فناوری 
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  
   
 
معاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری   معاونت پژوهش و فناوری 
دانشکده جغرافیا   دانشکده فیزیک   دانشکده هنر و معماری  
 
معاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری   معاونت پژوهش و فناوری 
دانشکده علوم زمین   دانشکده علوم زیستی دانشکده مدیریت  
 
معاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری   معاونت پژوهش و فناوری 
دانشکده اقتصاد   دانشکده علوم مالی   دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
   
معاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری  
دانشکده ادبیات و علوم انسانی   دانشکده تربیت بدنی   دانشکده شیمی

 
نشانی مطلب در وبگاه هفته پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find-99.28817.70645.fa.html
برگشت به اصل مطلب